ఆకునూరి హసన్‌ కథలు
1. ఒక జీవితం... కొన్ని కలలూ... !, పేజీలు: 183, వెల: రూ.150 
2. వేసవి వర్షం, పేజీలు: 156, వెల: రూ. 150 
ప్రతులకు : 98494 27699, 80963 10140, ప్రముఖ పుస్తక కేంద్రాలు