ఆమె అస్తమించలేదు (కదంబం)  

సంపాదకుడు : అరణ్యకృష్ణ
పేజీలు: 189, వెల: రూ. 150
ప్రతులకు: ప్రముఖ పుస్తక కేంద్రాలు