అద్వంద్వం - కవిత్వం
రచన: శ్రీరామ్‌, పేజీలు : 92, వెల: రూ. 100 
ప్రతులకు : ఫోన్‌: 9392971359