అనువాద కథలు, రచన: టి.షణ్ముఖరావు 

పేజీలు: 153, వెల: రూ.200
ప్రతులకు: కథా ప్రపంచం- 95535 18568