భూమిక (పీఠికలు-ముందుమాటలు), రచన: సుధామ 
సంపాదకులు: అల్లంరాజు ఉషారాణి, పేజీలు: 469 
వెల: రూ. 300, ప్రతులకు: 98492 97958