దేహనది (కథలు) 
రచన: బుర్రా లక్ష్మీనారాయణ 
పేజీలు: 152, వెల: రూ. 100 
ప్రతులకు: 96766 99300