మర్రిచెట్టు (కథలు), రచన: మన్నె ఏలియా
పేజీలు: 116, వెల: రూ.70, ప్రతులకు: 94904 34909