మావూరి మంగలి కతలు
రచన: మూరిశెట్టి గోవింద్‌
పేజీలు: 96, వెల: రూ. 100
ప్రతులకు: 9502200749, 9440849755