మొగ్గలు (కవిత్వం), రచన: డా. భీంపల్లి శ్రీకాంత్‌, 
పేజీలు: 117, వెల: రూ.50, ప్రతులకు: 90328 44017