సాలగ్రామం (ఆత్మకథ) 
రచన: డా. కపిలవాయి లింగమూర్తి 
పుటలు: 208, వెల: రూ 150 
ప్రతులకు: 98490 46572, 91210 21958