సోల్‌ సర్కస్‌ (కథలు), రచన: వెంకట్‌ శిద్దారెడ్డి
పేజీలు: 230, వెల: రూ. 275, ప్రతులకు: అన్వీక్షికి - 97059 72222