శ్రీకృష్ణలీలలు, రచన: ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ, బొమ్మలు: బాపు
పేజీలు : 68, వెల: రూ. 300 
ప్రతులకు: ఫోన్‌: 9841424937