తెలంగాణ నా మాతృభూమి (కవిత్వం), రచన: జోద కోబల్‌ 
పేజీలు: 80, వెల: రూ. 50
ప్రతులకు: 93984 11051