వీరాజీయం (వర్తమాన వ్యగ్యం), రచన: వీరాజీ
పేజీలు: 256, వెల: రూ. 150
ప్రతులకు: 040 - 2465 0717