వెంట వచ్చునది, రచన: ఎమ్వీ రామిరెడ్డి 
వెల: రూ. 160, పేజీలు: 235 
ప్రతులకు: 98667 77870