వృద్ధోపనిషత్‌ (కవిత్వం), రచన: డా. ఎన్‌. గోపి
పేజీలు: 90, వెల: రూ. 150, ప్రతులకు : 93910 28496