హఠాత్తుగా మెలకువ వచ్చిందతనికి. లేచి మంచినీళ్ళు తాగి పడుకోబోతూ పెరటి తలుపులు తీసివుండటం చూసి ఆశ్చర్యపోయాడతను. దొంగలు పడ్డారేమోనని భయపడి తల్లిదండ్రులను నిద్రలేపాడు. కానీ అతడి చెల్లెలు మంచం మీద కనిపించలేదు. కంగారుపడ్డారు. అంతా వెతికారు. కానీ ఆమె జాడ లేదు. తెల్లారింది. రైలుపట్టాలపై ఎవరిదో శవం పడివుందని తెలిసి అటువైపు పరిగెత్తారు. ఆ శవం ఎవరిది? ఆమె ఏమైంది?

****************** 

సమయం రాత్రి ఒంటిగంట!

ఎముకలు కొరికే చలి. 
బిడాయించుకున్న తలుపుల వెనుక వెచ్చటి దుప్పటిలో ఊరు గాఢనిద్రలో ఉంది.
సరిగ్గా అదేసమయంలో
ఆ ఇంటి తలుపు చప్పుడైంది. చటుక్కున మేల్కొందామె. 
కంగారుగా అటూఇటూ చూసింది.
పక్కనే మరో మంచంమీద గాఢనిద్రలో ఉంది తల్లి. అడుగులో అడుగేస్లూ పిల్లిలా బయటకు వచ్చింది ఆమె. చప్పుడు కాకుండా తలుపులు జేరవేసింది.
ఎదురుగా నిలబడిన వ్యక్తి గభాలున ఆమెను కౌగలించుకున్నాడు.
‘‘ఏమిటి విషయం?’’ అడిగిందామె గుసగుసగా.
‘‘నిద్ర రావడంలేదు, నీకోసమే వచ్చా’’ గోముగా అన్నాడతను.
‘‘సాయంత్రమేగా కలిసింది’’ ముద్దుగా కసిరింది.
‘‘అదీ ఒక కలవటమేనా?’’
‘‘మరి దేన్ని కలవటమంటారబ్బా?’’ కింది పెదవిని పంటితో కొరుకుతూ అడిగింది.
‘‘నే చెప్తాగా పద’’ అంటూ అతను ఆమెను ఎత్తుకుని ఆ ఇంటి వెనుకవైపు దారితీశాడు.
ఓ గుడిసెలోకి తీసుకెళ్ళి ఆమెను మంచంమీద పడుకోబెట్టాడు.
దూలానికి వేలాడుతున్న బుడ్డిదీపం వెలుతురు ఆ గుడిసెలో పల్చగా ఆక్రమించి ఉంది.
మంచం మీద యువతి ఒళ్ళు విరుచుకుంటూ అతడిని ఆహ్వానించింది.
మెల్లగా అతడామె దుస్తులు తొలగించాడు. తమకంగా అతడిని మీదికి లాక్కుంది ఆమె.
కోరికలతో రగిలిపోతూ ఆమెను ఆక్రమించుకున్నాడు అతను.
కానీ ఆ శృంగారకేళిని ఓ జతకళ్ళు ఆగ్రహంతో చూశాయి.