అలగా... అలగా... (కథలు) 
రచన : ఎల్‌.ఆర్‌.స్వామి
పేజీలు: 119, వెల : రూ. 70
ప్రతులకు : 040 - 27678430