ఆనాటి వానచినుకులు (24 కథల కదంబం)
సంపాదకులు: వేమూరి సత్యనారాయణ, పేజీలు: 224, వెల: రూ. 150
ప్రతులకు: సాహితీ ప్రచురణలు, 0866 - 2436642 /43