అంతం వరకు అనంతం ; రచన: కె.లలిత 
పేజీలు: 220, వెల: రూ. 200, ప్రతులకు: 9505518441