ధనస్సు (నవల)

రచన : దుగ్గినపల్లి ఎజ్రాశాస్త్రి

పేజీలు : 60, వెల : రూ.90

ప్రతులకు : 80962 25974