దూదిపింజలు (నవల), రచన: సలీం
పేజీలు: 183, వెల: రూ.150, ప్రతులకు: 80963 10140