జ్ఞాపకాల జావళి - పొత్తూరి విజయలక్ష్మి

పేజీలు : 183, వెల: రూ.150

ప్రతులకు: ప్రముఖ పుస్తక కేంద్రాలు