మాయ జలతారు (కథలు), రచయిత : సలీం
పేజీలు: 163, వెల: రూ. 150, 
ప్రతులకు : 75886 30243, 80963 10140