ఊదారంగు తులిప్‌ పూలు, పేజీలు: 44, వెల: రూ.35
మంచు కురిసిన ఆదివారం, పేజీలు: 43, వెల: రూ.35
తోలుబొమ్మలాట, పేజీలు : 64, వెల: రూ.40
రచన: కూనపరాజు కుమార్‌, ప్రతులకు: 0866-2436642, 99899 99599