మనోల్ల ముంబయి కతలు, అంబల్ల జనార్దన్‌
పేజీలు : 338, వెల : రూ.300 
ప్రతులకు : 99875 33225