నల్లమలలో....
శాఖమూరి శ్రీనివాస్‌
ధర30 రూపాయలు
పేజీలు 54