నీటిపుట్ట,  సలీం
పేజీలు: 184
వెల : రూ. 150
ప్రతులకు: 
ప్రముఖ పుస్తక కేంద్రాలు