రంగుల చీకటి (కథలు), రచన: చంద్రశేఖర్‌ ఇండ్ల 
పేజీలు: 127, వెల: రూ.100, ప్రతులకు: విశాలాంధ్ర