ఋతుసంహారం (పద్యాలు)

అనువాదం : గొట్టుముక్కల రాధాకృష్ణరావు

పేజీలు : 44, వెల : రూ.20

ప్రతులకు : 040 - 29703142