సంపాదకులు: వేదగిరి రాంబాబు, టి. శ్యామనారాయణ, ఎ.వి.రాయుడు, వివినమూర్తి, యామిజాల ఆనంద్‌.
(4 సంపుటాలు కలిపి)
పేజీలు: 5907, వెల : రూ.1600
ప్రతులకు : ఎమెస్కో బుక్స్‌, హైదరాబాద్‌, విజయవాడ.