తడిసి ముద్దయిన కాలం (కవిత్వం), రచన: శైలజామిత్ర
పేజీలు : 131, వెల : రూ. 150, ప్రతులకు : 92909 00879