రత్నకవి పద్యకావ్యమంజరి
పేజీలు : 528, వెల : రూ.250
రచన : అంబటిపూడి వెంకటరత్నం
ప్రతులకు : 99498 49583