తెలుగు వారపత్రికలు  - రచనా ధోరణులు
రచన : వేదగిరి రాంబాబు
పేజీలు : 356, వెల : రూ.200
ప్రతులకు : 93913 43916