ది 5 ఏఎమ్‌ క్లబ్‌, రచన: రాబిన్‌శర్మ
పేజీలు: 350, వెల: రూ.250, ప్రతులకు: ప్రధాన పుస్తక కేంద్రాలు.