కవి రాజు రచనలు కావాలి
 
కవిరాజు త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి సమ గ్ర సాహిత్య ప్రచురించే ప్రయత్నంలో ఉన్నా ము. మాకు లభ్యం కావలసిన పుస్తకాలు కొన్ని ఉన్నాయి. 1912 ఆగస్టు 2న కృష్ణా పత్రికలో వెలువడిన ప్రకటన వల్ల వారి రచనలు ‘సం యుక్త’, ‘నేత్రావధాన చంద్రిక’, ‘మానసబోధ శతకము’ పుస్తకాల గురించి తెలిసింది. ఈ పుస్తకాలు మీ వద్ద ఉన్నా, లభ్య స్థానం తెలిసినా దయచేసి అనిల్‌ అట్లూరి, ఫోన్‌: 81426 42638కు తెలియజేయండి. 
 
అనిల్‌ అట్లూరి