‘కోరలు చాచిన కరోనాను అంతం చేద్దాం’ అంశంపై కవితలను 20 లైన్లకు మించకుండా  9848811424కు వాట్స్‌ఆప్ కానీ,  [email protected]కు ఈమెయిల్ గానీ ఏప్రిల్ 19లోగా పంపాలి.

కామిడి సతీష్ రెడ్డి