కొత్వాల్‌ ఆంజనేయులు స్మారక సాహితీ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ప్రముఖులు రాసిన కవిత లతో కూడిన నాన్న కవితా సంకలనం ఫిబ్ర వరి 21 ఉ.10గం.లకు గోరటి వెంకన్న చేత ఆవిష్కరింపబడును.

భానుశ్రీ కొత్వాల్‌