‘కవీంద్రమోక్షం’ కవితా సంపుటి
 
రఘుశ్రీ ‘కవీంద్ర మోక్షం’ కవితా సంపుటి ఆవిష్కరణ సభ మార్చి 3 సా.6గం.లకు శ్రీత్యాగరాయ గానసభలో జరుగుతుంది. 
 
బండారుపల్లి రామచంద్రరావు