‘తమ సోమా జ్యోతిర్గమయ’, ‘పడి లేచిన కెరటం’ నవలలు

 

గంటి భానుమతి ‘తమ సోమా జ్యోతిర్గమయ’, ‘పడి లేచిన కెరటం’ నవలల ఆవిష్కరణ సభ మార్చి 11 సా.6గం.లకు సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రం, హైదరాబాద్‌లో జరుగుతుంది.

 

పాలపిట్ట బుక్స్‌