‘హీరో చుట్టూ కథలల్లి, గ్లామర్‌ని నమ్ముకుంటే ఫ్లాపులే’