25 నాటికలు, రచన: వల్లూరు శివప్రసాద్‌
పేజీలు: 558, వెల: రూ.400
ప్రతులకు: నవచేతన, విశాలాంధ్ర ప్రచురణ సంస్థలు