ఆకాశంలో మట్టి 
రచన : ఎన్‌. గోపి
పేజీలు : 120, వెల : రూ.150
ప్రతులకు : ప్రముఖ పుస్తక కేంద్రాలు