కనెక్ట్‌ టు గాడ్‌ (పిల్లలలో భక్తిని ప్రేరేపించే కథలు)
రచన: మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి
పేజీలు: 194, వెల: రూ. 210
ప్రతులకు: ప్రిజం బుక్స్‌, 040 - 2761 2928/38