దేశం లేని ప్రజలు (కవిత్వం) రచన: ప్రసాదమూర్తి 
పేజీలు: 144, వెల: 100,  ప్రతులకు : 84998 66699