దిక్కారం (నవల), రచన: సింహప్రసాద్‌
పేజీలు: 216, వెల: రూ. 120, ప్రతులకు : 98482 54745