దైవంతో సంభాషణం, రచన: మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి
పేజీలు: 250; వెల: రూ.280, ప్రతులకు: ముఖ్య పుస్తక కేంద్రాలు.