గాలివాన
గన్నవరపు నరసింహమూర్తి కథలు
పేజీలు : 192, వెల : రూ.150 
ప్రతులకు : 98481 32208