గోపిని కరుణాకర్‌ కథలు 
పేజీలు: 228, వెల: రూ.250
ప్రతులకు: 95535 18568, 99082 84105