గుయెన్‌ ది బిన్హ్‌ (ఆత్మకథ) 
తెలుగు : ఆకెళ్ళ శివప్రసాద్‌
పేజీలు : 220, వెల : రూ.150